Polityka Prywatności

Administratorem strony jest Halina Czubała, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beingdoing Halina Czubała z siedzibą przy ul. Karola Bunscha 20/41, 30-392 Kraków, NIP: 6762396028 REGON: 520110861, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem info@halinaczubala.com

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu, korzystając z platformy kursowej, dodając komentarz, zapisując się do newsletteru, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
 4. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 5. Korzystam z systemu komentarzy WordPress, który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików.
 6. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

1. Podstawa prawna:

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”).

 

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Halina Czubała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beingdoing Halina Czubała z siedzibą przy ul. Karola Bunscha 20/41, 30-392 Kraków.

 

3. Dane kontaktowe:

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@halinaczubala.com lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celach:

 1. świadczenia usług oferowanych w Sklepie – podstawa prawna art. 6  ust. 1 lit. b RODO;
 2. realizacji Twoich zamówień, prowadzenia kursów, szkoleń lub innych czynności na Twoją rzecz, zgodnie z wykupionymi przez Ciebie usługami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. założenia i prowadzenia Twojego Konta Użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. opublikowania Twojej opinii lub komentarza w serwisie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. świadczenia usługi wysyłki newslettera, zgodnie z warunkami umowy (Regulaminu Newslettera) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. administracji podatkowo – księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 8. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub prowadzenia postępowania windykacyjnego, jeżeli nastąpi sytuacja, w której Administrator danych będzie do takich działań uprawniony – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane mogą być przetwarzane również w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych i prowadzenie zestawień, analiz i statystyk – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo, polegający na prowadzeniu wewnętrznych zestawień i statystyk swoich klientów i wykonanych zleceń przez Administratora danych.

 

5. Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe , tj.:

 1. dane identyfikujące osobę w tym: imię, nazwisko, pseudonim lub nick z mediów społecznościowych,
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym: adres rozliczeniowy, adres zamieszkania i adres e-mail,
 3. numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej,
 4. wizerunek i głos uczestnika kursu lub szkolenia (o ile zostaną one utrwalone na nagraniu wideo utrwalającego przebieg kursu lub szkolenia).
 5. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 
6. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

 

7. Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przeze mnie usług na Twoją rzecz oraz niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

 

8. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych:

 1. dla celów realizacji umowy i świadczenia usług – przez okres trwania umowy;
 2. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 3. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Administratora – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 4. dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 5. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 6. w celu rozsyłania newslettera – do momentu rozwiązania umowy o wysyłkę newslettera,
 7. do celów archiwalnych i księgowych – po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują̨ krótszy okres.

Dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora mogą mieć w szczególności pracownicy i podmioty działające na zlecenie Administratora biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, a także podmioty realizujące dla Administratora usługi księgowe, płatniczne, kadrowo-płacowe, prawne itp.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. osobom, które świadczą na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej lub pracują dla mnie i mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

10.Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora) wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane są przetwarzane może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Osobie, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem info@halinaczubala.com

 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

 

12. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

13. Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

14. Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez system WordPress. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga.

Dodając komentarz przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. W systemie odnotowywany jest również adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś/dodałaś komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługują Ci również prawa wymienione w punkcie 10 powyżej.

 

15. Wizerunek uczestników Kursów

Jeżeli kupisz u mnie Produkt lub Usługę Cyfrową związane z uczestnictwem w kursie lub szkoleniu online, informuję, że kurs lub szkolenie może być nagrane w postaci pliku wideo, utrwalającego przebieg kursu lub szkolenia, a w szczególności utrwalony zostanie wizerunek i głos uczestników kursu (o ile będą mieli włączone kamery oraz mikrofon, a także o ile będą brać czynny udział w kursie), co wiąże się z ich utrwaleniem i dalszym rozpowszechnianiem m.in.: w celu dalszej sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej https://halinaczubala.com. Biorąc udział w kursie lub szkoleniu, zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku w ww. zakresie. Szczegółowe informacje związane z wizerunkiem uczestników kursu będą każdorazowo przekazywane uczestnikom kursów lub szkoleń, przed jego rozpoczęciem, w drodze wiadomości mailowej dotyczącej zasad kursu lub szkolenia lub na pierwszych zajęciach lub spotkaniu online w ramach kursu lub szkolenia.

 

data ostatniej aktualizacji: 23.09.2023 r.

error:

Napisz wiadomość

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę prywatności.